• Champion – Heitui Momno
  • 2nd Runner up – Len Nupa

Top Scorer – Owen Pau (No.17/Len Nupa)
The best player – Mang Noe (No.8/Heitui Momno)
The best forward – Khaipi (No.14/Heitui Momno)
The best playmaker -Thang SianTuang(No.77/Heitui Momno)
The best defender – Khin Lun (No.14/Len Nupa)
The best goalkeeper-Mang Thang (No.1/Khangthak Zomi)